Curaçao

Rode kaart voor Advent ziekenhuis na ernstige fouten

De uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg in de zaak van het Advent Ziekenhuis tegen de Inspectie voor de Volksgezondheid is zorgwekkend. Niet eerder is een zorginstelling op Curaçao een dwangsom opgelegd, die vervolgens in rechte ook nog gehandhaafd blijft. Het vonnis zegt verrassend genoeg ook iets over de Inspectie zelf. Die in eerste instantie geen actie ondernam na alarmerende berichten. De Inspectie heeft van zijn fouten geleerd. Nu het Advent nog.

Want wie zegt dat de ernstige tekortkomingen op de afdeling Interne Geneeskunde van het Advent – zoals nu door het Gerecht bevestigt – opnieuw niet adequaat worden gepareerd door het bestuur?

De houding van het bestuur van het ziekenhuis in deze problematiek, onder leiding van mevrouw Cenaida Pannevlek, geeft weinig hoop. Zij hield en houdt de hand boven het hoofd van haar eigen dokter, Nagy Bakir. Terwijl een auditrapport in januari 2016 en een vervolg audit in oktober van dat jaar genoeg redenen geven om dat niet te doen.

Sexueel grensoverschrijdend gedrag
Wellicht werd die hand boven het hoofd ingegeven door het feit dat de Inspectie in die tijd meespeelde met het spelletje. De twee genoemde auditrapporten hadden om onduidelijke redenen niet tot actie van de toenmalige inspecteur Joe Alcalá (waarnemend) en  Gersji Rodriquez Pereira geleid.

dr. Jan Huurman

De laatste legde zelfs een klacht over seksueel grensoverschrijdend gedrag van dr. Bakir in 2013 naast zich neer, terwijl de betreffende internist voor een soortgelijke klacht in 2003 al eens door het Medisch Tuchtcollege in Nederland uit zijn beroep was gezet. Actie richting Advent en Bakir volgt uiteindelijk pas na komst van een nieuwe baas bij de Inspectie, dr. Jan Huurman in 2017.*

Die laatste kon ook weinig anders als begin december van dat jaar een patiënte van dr. Bakir met geelzucht overlijdt. Een treurig incident dat ontdekt wordt in het Sehos, waar de patiënt met spoed werd opgenomen na ontslag uit het Advent en na een gemiste diagnose van de betreffende internist Bakir. Zij overlijdt uiteindelijk in een ziekenhuis in Nederland door leverfalen. De conclusie van de gemiste diagnose wordt later overigens onderschreven door dr. Bakir zelf.

Kassa
Tijdens de behandeling van de rechtszaak komt naar voren dat Bakir eerder al door het Sehos weggestuurd was. Er waren daar vraagtekens bij de klinische relevantie van zijn aanvraagbeleid, zijn inhoudelijk functioneren, gebrek aan ziekte-inzicht en Bakir bleek eigenwijs, niet corrigeerbaar.

Bovendien waren er bij poliklinische werkzaamheden seksuele avances naar studentes en arts-assistenten gemeld. De toegang van dr. Bakir werd dan ook met ingang van oktober 2013 door het Sehos ontzegd voor onbepaalde tijd. Bakir is nog altijd niet toegelaten tot het Sehos.

dr. Nagy Bakir

De opname-indicaties van dr. Bakir zijn in het Advent ziekenhuis ruim, meldt de Inspectie. Ruimer dan wat gebruikelijk is binnen de beroepsgroep. In gewoon Nederlands: Bakir had de neiging om patiënten al heel snel op te nemen, terwijl daar medisch gezien geen noodzaak toe bestond. Goed voor de kas van het ziekenhuis. Althans dat kun je concluderen wanneer het Advent zelf zegt dat het niet opnemen van patiënten door Bakir er toe zal leiden dat het Advent uit financiële overleving moet overwegen mensen te ontslaan.

Uit de auditrapporten komt ook een beeld naar voren dat het ziekenhuis veel geld verdient door onnodig patiënten op te nemen. Bakir blijkt een meester in het opnemen van vooral niet-acute patiënten met ontregelde bloedsuikerwaarden en hoge bloeddruk. Deze vorm van zorg is eerder huisartsenzorg te noemen.

Dubieuze opnames, aldus de inspectie. Het is überhaupt de vraag of de patiënten die dr. Bakir opneemt conform de medische professionele standaard wel in aanmerking komen voor opname in een ziekenhuis voor behandeling. In de meeste gevallen had volstaan kunnen worden met poliklinische zorg of had allang terugverwezen moeten worden naar de huisarts.

Het Advent is het hier niet mee eens. Bakir behandelt per maand ongeveer 1.500 patiënten, 18.000 per jaar. daarvan neemt Bakir zo’n 400 patiënten op, twee procent van het totaal. Geen overdreven percentage, aldus het ziekenhuis. Maar een verweer, gericht op medisch inhoudelijk gronden, blijft achterwege.

Vonnis
De Inspectie legt vervolgens een reeks van aanwijzingen op, waarvan de laatste zelfs een dwangsom bevat. Directe aanleiding is het feit dat Bakir, in strijd met eerdere aanwijzingen, toch een patiënte heeft opgenomen. Advent houdt zich daarmee niet aan de aanwijzing van de Inspectie. Hetgeen het ziekenhuis overigens zelf bevestigt in een brief van advocaat Braams.

Gelet op wat hiervoor vermeld wordt, is de rechter van mening dat het Advent, ondanks het feit dat uit de audits van 2016 en 2018 is gebleken dat de kwaliteit van de door haar aangeboden internistische zorg onvoldoende is en sprake is geweest van een patiënte van wie het overlijden

mogelijkerwijs door die slechte internistische zorg is veroorzaakt, inderdaad niet alle aanwijzingen volgt. Dat terwijl die aanwijzingen juist met het oog op kwaliteitsverbetering en het bieden van verantwoorde zorg zijn opgelegd.

Onder deze omstandigheden denkt de rechter dat de kans klein is dat de bodemrechter zal oordelen dat de Inspectie niet had mogen overgaan tot het opleggen van de 20.000 gulden dwangsom. Advent verliest dus.

Cenaida Pannevlek

Bestuur
In de rechtszaak vecht het Advent de auditverslagen en de door de Inspectie gegeven toelichting niet aan, in ieder geval niet voldoende volgens de rechter. En de niet bestreden conclusies in de inspectierapporten zijn niet mals, zoals hierboven al aangegeven.

Bovendien lukt het het Advent niet om tussen de eerste en laatste audit, gedurende een periode van twee jaar die zorg zodanig te verbeteren dat deze aan de daarvoor geldende kwaliteitseisen voldoet. Dat kan ook niet, als het bestuur van het ziekenhuis niet serieus omgaat met klachten over haar artsen en verpleegkundig personeel. In het bedrijfsleven, lig je er dan uit.

Tijd voor een nieuw Advent bestuur? De naam van het ziekenhuis zou niet alleen een hemelse, maar wellicht ook een aardse voorspelling kunnen worden.

Bron: de Achterkant van Curaçao

Deel dit artikel