Nieuws Curaçao

De Curaçaose ochtendkranten van 2 februari 2024

Extra: CMC distantieert zich van rapport Inspecteur Keli

CMC distantieert zich volledig van de conclusie op basis van het rapport van de Inspecteur-Generaal van de Gezondheidszorg, zo schrijft de Èxtra. Het Antilliaans Dag blad kopt: Inspecteur Keli onprofessioneel. Ook de Vigilante wijdt een artikel aan deze kwestie: CMC gaat mogelijk juridische stappen ondernemen tegen verkeerde conclusie van de inspecteur.

Inspecteur-Generaal Keli concludeert over de dood van een patiënt in maart 2021 dat de oorzaak van dat overlijden te wijten zou zijn aan een verkeerd toegediende vloeistof via een infuus. Het ziekenhuis spreekt dit tegen en overweegt juridische stappen.

In maart 2021 overleed een patiënt plotseling in het CMC na de toediening van een substantie bedoeld om een infuus door te spoelen, aldus een brief van inspecteur Keli aan de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur. Laboratoriumonderzoek wees uit dat deze medicatie ongeschikt was voor het beoogde gebruik. Het rapport werd gedeeld met zowel de familie van de overledene als met CMC.

Het ziekenhuis reageert stellig op deze aantijgingen. “Na uitgebreid onderzoek door de klachtencommissie en het onafhankelijke Medisch Tuchtcollege is gebleken dat de dood van de patiënt niet veroorzaakt is door de toediening van een giftige vloeistof, maar door natuurlijke oorzaken,” verklaart CMC. Deze bevindingen worden ondersteund door zowel autopsie- als toxicologische rapporten.

CMC benadrukt de ernst waarmee het de beschuldigingen heeft onderzocht en uit zijn teleurstelling over de “ongefundeerde beschuldigingen” van inspecteur Keli. “Het is betreurenswaardig dat dergelijke ernstige aantijgingen ons hebben gedwongen om de mogelijkheid van aanvullende juridische stappen te overwegen,” voegt het ziekenhuis toe.

Bol AlgemeenBol Algemeen

De controverse werpt een schaduw over de medische gemeenschap op Curaçao en benadrukt het belang van transparantie en nauwkeurigheid in medische rapportage. Het CMC heeft aangegeven niet verder te communiceren over de zaak vanwege de vertrouwelijkheid, waardoor de focus nu ligt op de mogelijke juridische nasleep van deze onenigheid.

Extra: In de begroting van 2024 is 975.100 Antilliaanse guldens gereserveerd voor het Criminaliteitsfonds.

De krant stopt het nieuws enigszins weg in de laatste alinea’s: gelden van Bientu en Campo Alegre nog steeds niet gestort in het criminaliteitsfonds

Criminaliteitsfonds van Curaçao, bestemd voor de financiering van projecten ter preventie en bestrijding van criminaliteit, mist tot op heden significante inkomsten. Deze ontbrekende gelden omvatten opbrengsten uit de zaak Bientu, fondsen uit een boete opgelegd aan een lokale bank, inkomsten uit de verkoop van het bekende Campo Alegre en boetegelden verzameld sinds 2018 door het Ministerie van Financiën.

Deze onthulling werd gedaan door de minister van Justitie, Shalten Hato, die benadrukte dat ondanks een gereserveerd budget van 975.100 Antilliaanse gulden voor het jaar 2024, de afwezigheid van deze specifieke fondsen een aanzienlijke impact heeft op het vermogen van het fonds om zijn doelstellingen te realiseren. Het criminaliteitsfonds speelt een cruciale rol in het ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het tegengaan van criminaliteit op het eiland.

In december werd een belangrijk protocol ondertekend tussen het Openbaar Ministerie, de minister van Financiën en minister Hato. Dit protocol omvat afspraken over de financiering van het criminaliteitsfonds, inclusief de garantie dat toekomstige inkomsten structureel zullen worden bijgedragen aan het fonds. Maar de vertraging in het ontvangen van deze cruciale inkomstenbronnen wekt zorgen over de uitvoering van geplande projecten.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Minister Hato drukte zijn bezorgdheid uit over de situatie en benadrukte de noodzaak van snelle actie om ervoor te zorgen dat deze inkomsten zo snel mogelijk beschikbaar komen voor het fonds. De minister verzekerde dat processen om deze gelden aan het criminaliteitsfonds toe te voegen in een gevorderd stadium zijn en dat er wordt gewerkt aan een oplossing.

Deze ontwikkeling roept vragen op over de impact die het ontbreken van deze fondsen zal hebben op de projecten die gericht zijn op het versterken van de rechtsstaat en het verbeteren van de veiligheid op Curaçao. Het is duidelijk dat voor het succes van het Criminaliteitsfonds en de projecten die het ondersteunt, de volledige en tijdige financiering essentieel is.

Extra: Girigorie stuurt brief naar Pisas om meer verduidelijking over Amerikaanse sacties

De aankomende sancties van de Verenigde Staten tegen Venezuela, die vanaf 18 april worden ingevoerd, zullen Curaçao wel degelijk raken. Dit stelt PAR-Statenlid Quincy Girigorie van de oppositie. Gisteren zei RDK-directeur Patrick Newton nog dat de deal van olie voor schuld met PdVSA niet geraakt zouden worden door herinvoering nieuwe sancties van de VS.

Ook het Antilliaans Dagblad schrijft erover op de voorpagina onder de kop: Sancties raken ons wel

Volgens hem is er onzekerheid over de invloed van deze sancties op de betalingen voor de levering van olie vanuit Venezuela, vooral in het licht van de overeenkomsten die de Curaçaose raffinaderij (RdK) heeft met Global Oil en Oryx Petroleum voor het asfaltproject en het beheer van de raffinaderij.

Girigorie benadrukt dat, hoewel er voor sommige overeenkomsten, zoals die met PdVSA voor de levering van olie ter afbetaling van een schuld, niet betaald hoeft te worden, de contracten met Global Oil en Oryx Petroleum wel degelijk een betalingsverplichting inhouden. “Minister-president Gilmar Pisas (MFK) heeft onlangs aangekondigd dat er voor beide projecten ruwe olie geleverd zal worden tegen betaling”, legt Girigorie uit.

De aankondiging van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken (State Department) op dinsdag 30 januari, waarin werd verklaard dat licentie 44 – die handel met Venezuela op het gebied van olie en gas mogelijk maakt – niet verlengd zal worden, heeft veel vragen opgeroepen. 

Deze beslissing is genomen vanwege het niet nakomen van afspraken door de Venezolaanse regering in het akkoord van Barbados, waarin democratische en transparante verkiezingen gegarandeerd zouden worden.

De sancties, die bepalen dat het vanaf 18 april in principe niet langer mogelijk is voor internationale bedrijven om ruwe olie uit Venezuela te kopen, kunnen een grote impact hebben op de projecten van RdK. 

Girigorie dringt aan op duidelijkheid van de minister over de mogelijke gevolgen van deze beslissing voor de overeenkomst tussen Global Oil en PdVSA voor de import van ruwe olie voor de productie van asfalt op Curaçao vanaf juni 2024.

Antilliaans Dagblad: ‘Doe de deur open

Het Antilliaans Dagblad opent met de welkomstreceptie gisteren van de nieuwe vertegenwoordiger van Nederland in Willemstad: Edson Hato. Dat was in de tuin van de Vertegenwoordiger op Scharloo. Hato hield een uitgebreide speech, waarvan het AD een samenvatting geeft.

Ook de Extra schrijft erover, waarbij de krant stelt dat Hato zijn rol in de ontmoetingen met de beide landen als cruciaal ervaart.

Het AD schrijft als subkop: Nieuwe Vertegenwoordiger NL: Nóg meer gebruikmaken van Koninkrijk

“Doe de deur open en praat met ons”, sprak gisteren de nieuwe Vertegenwoordiger van Nederland in Willemstad, de yu di Korsou Edson Hato, tegenover de genodigde ‘groep vol leiders’ in verband met zijn officiële kennismakingsreceptie. 

“In deze missie ben ik, Edson Hato, samen met mijn team dat bruist van enthousiasme, kennis en expertise, dienstbaar aan de mensen van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland”, eindigde Hato zijn speech, waarin hij niet alleen inging op hoe Hato zijn rol ziet, maar ook openhartig was over zijn achtergrond en geaardheid. 

Ik heb familie verspreid over bijna al de zes eilanden, ben een trots lid van de LHBTQI+-gemeenschap en net zoals velen van jullie die hier staan – een benefactor van de visie en het werk van de eminente dòktor Moises Frumencio Da Costa Gomez, de vader van de democratie op Curaçao. Ik ben een Koninkrijkskind

Als rode draad door zijn speech ging het woord ‘magie’. “Laten we samen heel veel magie maken”, is Hato’s oproep. “Magie die zal resulteren in concrete voordelen voor de bevolking van Curaçao, Aruba en Sint Maarten.” En: “Magie is een collectieve inspanning, waarbij samenlevingen, geleid door goed leiderschap de weg vinden naar het beste resultaat.”

De nieuwe Vertegenwoordiger van Nederland in Curaçao, Aruba en Sint Maarten doet in verband daarmee een ‘dringend appel op jullie allemaal om je in te zetten voor een open en eerlijke relatie met elkaar en om nóg meer gebruik te maken van het Koninkrijk en alles wat het zijn inwoners te bieden heeft; ál zijn inwoners’. “We hebben hier een morele plicht in.”

Daarin is Hato naar eigen zeggen ‘niet naïef’. “Als wij de rol van verbinder op ons nemen, betekent dit dat we aan beide kanten van de oceaan over onze eigen schaduw heen moeten stappen. 

Vanuit de eilanden kunnen we het verleden gebruiken als een stap naar de toekomst en vanuit Nederland moeten we investeren om beter begrip en kennis op te bouwen van de context van waaruit de eilanden opereren.” Dit zijn volgens hem ‘de twee grote waarborgen voor een gezamenlijke toekomst’.

Coach

“Ik zie de rol van Vertegenwoordiger als die van een coach, die tijdens oefeningen en de wedstrijd zelf tot het uiterste wil gaan om het beste uit de spelers te benutten. Dit doet hij in de volle overtuiging dat deze spelers – alle landen binnen het Koninkrijk – in staat zijn een veel groter potentieel te bereiken. Vanuit de kracht van onze verschillen werken we samen richting een toekomst die is gebaseerd op gelijkwaardigheid, respect en partnerschap.”

Extra: ‘Project “Een Positieve Geest” op Marnix VSBO (Rio Canario)

Om pesten actief aan te pakken, heeft Marnix VSBO in Rio Canario het initiatief genomen met het project ‘Een Positieve Geest’. Dit project, geleid door juffrouw Maricruz Faries, richt zich op eerstejaarsstudenten en streeft ernaar het bewustzijn over de negatieve gevolgen van pesten te vergroten en een positieve schoolcultuur te bevorderen.

Elk jaar zegt de school zich in te zetten voor het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving door middel van dit soort initiatieven. Dit jaar ligt de nadruk op het belang van het behouden van een positieve geest, ‘om zo een gemeenschap te bouwen waarin respect, liefde en verantwoordelijkheid centraal staan.’

Tijdens het project namen de studenten deel aan diverse activiteiten, gericht op het verbeteren van onderlinge relaties, het herkennen en adequaat reageren op pestgedrag, en het begrijpen van cyberpesten en de impact ervan. Ook werd er aandacht besteed aan het bouwen aan zelfvertrouwen en het ontwikkelen van positief denken.

De activiteiten, die duurden van half 9 ’s ochtends tot half 2 ’s middags, waren niet alleen educatief, maar ook inspirerend voor de studenten, zegt de school. De schoolleiding kijkt tevreden terug op een succesvolle dag en is optimistisch dat de studenten de opgedane kennis en vaardigheden toepassen om een positievere schoolomgeving te creëren.

Niet in de krant, maar essentieel in de strijd tegen pesten is een pestprotocol.

Definitie van Pesten: Het protocol begint vaak met een duidelijke definitie van wat onder pesten wordt verstaan, inclusief verschillende vormen van pesten zoals fysiek, verbaal, relationeel en cyberpesten.

Preventieve Maatregelen: Beschrijving van strategieën en programma’s om pesten te voorkomen. Dit kan variëren van voorlichtingscampagnes, sociale vaardigheidstrainingen, tot het bevorderen van positief gedrag en het creëren van een inclusieve schoolcultuur.

Signalering: Richtlijnen over hoe pesten herkend kan worden door leraren, ander schoolpersoneel, leerlingen en ouders. Dit omvat ook het belang van observatie en het melden van zorgwekkend gedrag.

Meldprocedure: Een duidelijke procedure voor het melden van pestincidenten door leerlingen, personeel of ouders, inclusief wie verantwoordelijk is voor het ontvangen en verwerken van deze meldingen.

Interventiestrategieën: Gedetailleerde stappen die ondernomen moeten worden zodra pesten is geïdentificeerd, inclusief gesprekken met betrokkenen, het inzetten van specifieke interventies en eventuele disciplinaire maatregelen.

Ondersteuning: Informatie over de beschikbare ondersteuning voor zowel slachtoffers als pesters, zoals counseling, begeleiding of doorverwijzing naar externe hulpdiensten.

Rol van Ouders: Richtlijnen over de betrokkenheid van ouders bij het voorkomen en aanpakken van pesten, inclusief communicatiestrategieën tussen school en thuis.

Monitoring en Evaluatie: Procedures voor het monitoren van de effectiviteit van het pestprotocol en de periodieke evaluatie ervan, om zonodig aanpassingen te doen.

Training en Bewustwording: Het protocol kan ook informatie bevatten over trainingen voor het schoolpersoneel en bewustwordingsactiviteiten voor leerlingen en ouders om het bewustzijn over pesten te vergroten.

Verantwoordelijkheden: Een duidelijke omschrijving van de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen (schoolpersoneel, leerlingen, ouders) binnen het kader van het pestprotocol.

Deel dit artikel