Nieuws Curaçao

SER maakt zich sterk voor innovatie

SER maakt zich sterk voor innovatie

De Sociaal-Economische Raad heeft een verkenning uitgebracht aan de regering en de Staten over de mogelijkheden van de invoering van een missie gedreven innovatiebeleid. Dat moet een zinvolle aanvulling zijn op het Landspakket Curaçao, dat door Nederland is opgezet in het kader van de liquiditeitssteun vanwege de covid-pandemie.

Het principe van een missie gedreven innovatiebeleid is niet nieuw. Het wordt toegepast binnen de Europese Unie op geaggregeerd niveau en ook per afzonderlijke lidstaat waaronder Nederland.

Deze jongste SER-verkenning bevat een gezamenlijke analyse van werkgevers- en werknemersorganisaties en onafhankelijke leden omtrent de behoefte om innovatiebeleid in Curaçao te koppelen aan maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, vergrijzing, toenemende werkloosheid, internetcriminaliteit, duurzame mobiliteit, voedselvoorziening (waaronder de voedselonzekerheid en de lage nutritionele voedingswaarde), obesitas en burn-out.

Weerbaar

Volgens de SER heeft Covid-19 aan het licht gebracht dat een economisch systeem, gestuurd op louter efficiency en gesteund op schaalvoordelen, niet weerbaar is. Vandaar ook de roep naar weerbaarheid en veerkracht. Termen die in het Landspakket van Nederland terugkomen.

De wereldwijde pandemie heeft ook het besef doen toenemen dat het algemeen belang niet langer uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de overheid, maar eveneens van ondernemers, werknemers, wetenschappers en burgers. Er lijkt wereldwijd een transitie plaats te vinden naar wat genoemd wordt ‘brede welvaart’, waarbij productiviteit, inclusiviteit en leefklimaat hand in hand gaan.

Bij een missie gedreven innovatiebeleid heeft men te maken met het bepalen van een richting op basis van thema’s die een brede maatschappelijke relevantie hebben. De strategie bij dit beleid is ‘challenge oriented’ en vertegenwoordigt niet langer simpel een lijst van economische sectoren waarin moet worden geïnvesteerd. Waar het om gaat is dat er specifieke thema’s rondom maatschappelijke uitdagingen worden geïdentificeerd.

Verbonden

Een missie gedreven innovatiebeleid voor Curaçao zou volgens de SER onder meer moeten inhouden dat aspecten zoals schoon milieu, schone groei, verantwoorde innovatie en basisbehoeften zoals water, voedsel, huisvesting, energie, gezondheid en onderwijs niet op zichzelf staan, maar juist met elkaar zijn verbonden binnen een context die een duidelijke richting aangeeft voor een duurzame en weerbare groei en ontwikkeling.

Curaçao zal nu haar eigen thema’s moeten vastleggen die richtinggevend zullen zijn voor de toekomst (2030 en verder) van het land, al klinken de in Nederland gekozen thema’s rondom Energietransitie en duurzaamheid – Landbouw, water, voedsel – Gezondheid en zorg – Veiligheid, niet vreemd voor de Curaçaose context.

In deze verkenning concludeert de SER dat het uitwerken van een missie gedreven innovatiebeleid rondom relevante maatschappelijke thema’s een sterke troef kan zijn om een duidelijke weg in te slaan voor het komende decennium. Dit kan niet zonder breed draagvlak en symbiose tussen overheid, bedrijfsleven, wetenschapen het maatschappelijk middenveld (een ‘quadruple helix’ benadering).

Het creëren van dit draagvlak is een vertrouwenskwestie, met ruimte en tijd voor iedere stakeholder, maar ook in het absolute besef van nood aan bestuurskracht en engagement om doeltreffende resultaten te kunnen behalen.

Klik hier voor de verkenning


Deel dit artikel