Nieuws Curaçao

Centrale Bank Curaçao verhoogt weer rente

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten CBCS, scherpt haar monetaire beleidskoers verder aan door de beleningsrente met 150 basispunten te verhogen tot 3,5 procent. Dat deed de bank voor het laatst op 7 juni. Het gaat om het tarief waartegen de commerciële banken bij de Centrale Bank kunnen lenen in geval van een liquiditeitstekort.

De huidige verhoging van de beleningsrente spoort met een verwachte stijging van de rentetarieven op de internationale financiële markten, en met name de Fed funds rate in Amerika. Hoewel zij nog steeds solide zijn, wordt verwacht dat de bruto officiële reserves en de importdekking van Curaçao en Sint Maarten dit jaar verder zullen afnemen.

De Monetary Policy Committee van de Centrale Bank houdt de economische en monetaire ontwikkelingen in de monetaire unie nauwlettend in de gaten en zal de monetaire beleidskoers zo nodig verder aanscherpen.

Deze commissie bespreekt de economische en monetaire ontwikkelingen en de monetaire beleidskoers minstens op kwartaalbasis en neemt besluiten over de monetaire beleidskoers en de inzet van monetaire beleidsinstrumenten die vervolgens door de Raad van Bestuur van de Centrale Bank moeten worden bekrachtigd.

Herstel

De grondstoffenprijzen zijn wereldwijd sterk gestegen, met een forse toename van de inflatie tot gevolg. Ondanks de hogere inflatie zal het reële bruto binnenlands product dit jaar in de gehele monetaire unie blijven groeien.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Zowel in Curaçao als in Sint Maarten is het verblijfstoerisme in de eerste helft van het jaar aanzienlijk toegenomen, wat het economisch herstel van de landen ondersteunt. De groei van het reële bruto binnenlands product in de eerste helft van het jaar komt ook tot uiting in een toename van de particuliere kredietverlening.

“Maar gezien de stijgende prijzen en grote neerwaartse onzekerheden zijn de groeivooruitzichten voor beide landen naar beneden bijgesteld ten opzichte van de raming van juni. Tegen deze achtergrond zal het reële bruto binnenlands product dit jaar naar verwachting met 5,5 procent groeien in Curaçao en met 5,8 procent in Sint Maarten”, aldus financieel-economisch directeur van de Centrale Bank, José Jardim.

De fors stijgende internationale prijzen voor zowel olie als andere grondstoffen hebben geleid tot een verslechtering van de ruilvoet van de monetaire unie. Bijgevolg zal het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans naar verwachting sneller stijgen dan oorspronkelijk was voorzien.

Officiële reserves

Ook de bruto officiële reserves zullen naar verwachting in een sneller tempo afnemen. In de eerste acht maanden van 2022 zijn de bruto officiële reserves (exclusief goud) met 283,5 miljoen gulden gedaald. Deze ontwikkeling is toe te schrijven aan een hogere importrekening door de scherpe stijging van de internationale grondstoffenprijzen en de toegenomen economische activiteit in de monetaire unie.

Voorts leidt de stijging van de rentetarieven op de internationale financiële markten tot een grotere belangstelling van commerciële banken en institutionele beleggers om, op zoek naar een hoger rendement, in het buitenland te beleggen.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Door een verwachte stijging van de import, gecombineerd met de daling van de bruto officiële reserves, is de importdekking gedaald van 5,9 maanden eind 2021 tot 5,4 maanden eind juli.

“Momenteel wordt verwacht dat de importdekking tegen het einde van het jaar ongeveer vijf maanden zal bedragen, wat nog steeds ruim boven de norm van drie maanden ligt”, stelt Jardim. Ook de liquiditeit van de commerciële banken toont sinds februari 2022 een dalende tendens, voornamelijk als gevolg van lagere dollardeposito’s van de commerciële banken bij de Bank.

Amerika

Tot dusver dit jaar heeft de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) haar federal funds rate tot viermaal toe verhoogd in een poging de inflatie onder controle te krijgen. Bij de laatste aanpassing in juli heeft de Fed haar streefrente met 75 basispunten verhoogd tot 2,25 – 2,50 procent. Het is de eerste keer sinds 1994 dat de Fed haar beleidsrente in een korte periode zo snel heeft verhoogd. Verwacht wordt dat de Fed funds rate dit jaar verder zal stijgen.

Door de koppeling van de gulden aan de US dollar heeft de rente op de internationale geldmarkt invloed op de rente op de geldmarkt van de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten. Een stijging van de federal funds rate heeft onmiddellijk effect op de internationale geldmarkttarieven.

CD’s

‘Naast deze maatregel zal de Centrale Bank zich richten op het verlengen van de gemiddelde looptijd van het uitstaande saldo aan Certificates of Deposit (CD’s) door bij de tweewekelijkse veilingen van CD’s weer langere looptijden aan te bieden (namelijk 12, 26 en 52 weken).

Voor deze looptijden zullen zowel gulden- als de US-dollar-CD’s worden uitgegeven om de lokale beleggingsmogelijkheden van de commerciële banken te verruimen en zodoende een solide deviezenpositie te behouden’, aldus de financieel-economisch directeur.

Risico’s

Tot slot verklaart Jardim dat de risico’s voor de economische vooruitzichten van de monetaire unie nog steeds overwegend neerwaarts gericht zijn. De voornaamste risico’s zijn een verdere stijging van de grondstoffenprijzen, een recessie bij de belangrijkste handelspartners van de monetaire unie, en een aanscherping van financieringsvoorwaarden.

Daarnaast kunnen, net als bij de vorige vooruitzichten, nieuwe uitbraken van COVID-19 en de doorvoering van fiscale bezuinigingsmaatregelen die geen ruimte overlaten voor overheidsinvesteringen, een bedreiging vormen voor het tempo van het economisch herstel in zowel Curaçao als Sint Maarten.

Wat vooral Curaçao betreft, blijft de huidige onevenwichtigheid op de arbeidsmarkt een neerwaarts risico vormen, terwijl een hervatting van de activiteiten in de raffinaderij een sneller dan verwacht economisch herstel in de hand zou kunnen werken.

In het geval van Sint Maarten kunnen vertragingen bij de wederopbouwactiviteiten en mogelijke natuurrampen voor vertraging van de economische groei zorgen.

Deel dit artikel