Curaçao

DUO naar Curaçao voor gesprekken en voorlichting

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bezoekt geregeld de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk om voorlichting te geven aan toekomstige studenten en om in gesprek te gaan met oud-studenten die vragen hebben over hun studieschuld.  

Oplossing op maat voor aflossers met problemen

Vanaf 14 oktober zullen DUO-medewerkers gedurende acht weken samen met oud-studenten zoeken naar een oplossing op maat. Inmiddels hebben ruim 400 belangstellenden de eerder verstuurde uitnodiging geaccepteerd. Oud-studenten die nog niet zijn ingegaan op de uitnodiging kunnen nog steeds een afspraak maken door een e-mail te sturen naar: debiteurenbeheer@duo.nl met vermelding van het DUO correspondentie-  of burgerservicenummer, naam, adres en telefoonnummer. 

Een aantal oud-studenten die zich heeft verzameld in de groep ESKDDUO heeft DUO ook gevraagd een plenaire bijeenkomst te organiseren en daarbij vragen te beantwoorden over problemen die spelen rondom het aflossen van hun studieschuld. Omdat deze problemen vaak gerelateerd zijn aan de persoonlijke situatie wil DUO graag maatwerk leveren en in een één-op- één-gesprek tot een oplossing komen.

Voorlichting aan nieuwe studenten en startende aflossers

DUO zal van 28 oktober tot en met 8 november wel voorlichtingsbijeenkomsten organiseren voor aankomende studenten die binnenkort voor het eerst studiefinanciering gaan aanvragen. Ook oud-studenten die in 2020 moeten beginnen met het aflossen van hun studieschuld krijgen voorlichting, waarbij ze onder meer worden gewezen op het tijdig aanvragen van een draagkrachtmeting. Deze laatste groep krijgt voor de voorlichtingsavond een persoonlijke uitnodiging van DUO.

Serviceloket

Verder zal DUO van 28 oktober tot en met 8 november een tijdelijk Serviceloket openen waar (oud-) studenten terecht kunnen om algemene vragen te stellen over onderwerpen als studiefinanciering en het terugbetalen van een studieschuld. Het loket is niet bedoeld om in gesprek te gaan over problemen rondom een studieschuld die is ontstaan door grote betalingsachterstanden. De eerder genoemde één-op-één-gesprekken waarvoor uitnodigingen zijn verstuurd, bieden hiervoor wél de gelegenheid. 

Betalingsregeling

Aan bijna 600 oud-studenten met een betalingsachterstand is inmiddels een betalingsregeling op maat aangeboden. Zij zijn daarom niet uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek op Curaçao. Ook oud-studenten waarmee al eerder een betalingsregeling is getroffen zijn niet uitgenodigd voor een gesprek. Als zij hierover vragen hebben, kunnen zij via debiteurenbeheer@duo.nl contact opnemen met DUO. 

DUO voert voor het ministerie van OCW onder andere wetten en regelingen uit op het gebied van bekostiging van onderwijsinstellingen, het verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten, het innen van studieschulden, en  het beheer en de uitwisseling van gegevens gekoppeld aan het onderwijsnummer.

Deel dit artikel