Nieuws Curaçao

Explosieve stijging overwerkuitgaven Politie Curaçao noodzaakt dringende maatregelen

WILLEMSTAD – De overwerkuitgaven bij de politie van Curaçao zijn gestegen van 12,5 miljoen gulden in 2018 naar 19,4 miljoen in 2021. Dit vertegenwoordigt ongeveer tachtig procent van de totale overwerkuitgaven van de Curaçaoseoverheid, voornamelijk veroorzaakt door het ministerie van Justitie. Dat is een van de conclusies uit een rapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao over overwerk bij het Korps Politie Curaçao (KPC).

Het KPC, bestaande uit meerdere afdelingen waaronder de Algemene Politiedienst (APD) en de Bijzondere Politiedienst (BPD), heeft een aanzienlijk deel van zijn overwerkuitgaven zien stijgen door een combinatie van factoren.

Capaciteit

De hoofdoorzaken zijn een significant tekort aan capaciteit, de toepassing van hogere overwerktarieven dan wettelijk vastgesteld, onvoldoende gewaarborgde rechtmatigheid van gedeclareerde overwerkuren, en beperkte controle over de overwerkuitgaven voor de beveiliging van gezagsdragers.

Een tekort aan personeel, veroorzaakt door een hogere uitstroom dan instroom en een gebrek aan financiële middelen voor de opleiding van nieuwe aspiranten, vormt volgens de Rekenkamer de kern van het probleem.

Dit wordt verergerd door de externe inzet van medewerkers en een aanzienlijk ziekteverzuim – waarvan de oorzaak niet is onderzocht -, wat resulteert in een beperkte inzetbaarheid van het personeel. De situatie wordt verder gecompliceerd door wettelijk voorgeschreven arbeids- en rusttijden, waardoor het resterende personeel niet flexibel kan worden ingepland.

Bovendien worden sinds 2004 hogere overwerktarieven toegepast dan wettelijk toegestaan, wat de overwerkuitgaven kunstmatig verhoogt. De rechtmatigheid van de gedeclareerde overwerkuren is onvoldoende gewaarborgd, mede doordat opdrachten tot overwerk vaak mondeling worden verstrekt en achteraf moeilijk te controleren zijn.

Onvoldoende effectief

Om de overwerkproblematiek aan te pakken, heeft het KPC diverse maatregelen genomen, waaronder het maximeren van het aantal overwerkuren per persoon en het aanpassen van de begroting om overschrijdingen te voorkomen. Desondanks blijven deze maatregelen onvoldoende effectief, mede door het aanhoudende capaciteitstekort en de structurele aard van het overwerk.

De Algemene Rekenkamer Curaçao adviseert dringend om diepgaande maatregelen te implementeren die gericht zijn op het oplossen van de onderliggende oorzaken van het hoge overwerk. Dit omvat het heroverwegen van de vraag naar en het aanbod van politiediensten, het verhogen van de inspanningen om nieuwe medewerkers aan te trekken en te behouden, en het minimaliseren van het risico op onnodig gedeclareerd overwerk.

De implementatie van deze maatregelen is cruciaal voor het waarborgen van een efficiënt en effectief politiekorps, dat in staat is om aan de veiligheidseisen van de gemeenschap te voldoen zonder de financiële stabiliteit van de overheid in gevaar te brengen.

Deel dit artikel