Nieuws Curaçao

Loonsubsidie voor maand mei begint vandaag

Vanaf vandaag 18.00 uur kunnen werkgevers vijf dagen lang een aanvraag doen voor loonsubsidie tweede fase. Aanvragers die voor de maand april al loonsubsidie hebben ontvangen, krijgen een uitnodiging per e-mail. Andere bedrijven kunnen een nieuwe aanvraag indienen via het portaal.

De aanvraagperiode voor deze tweede fase gaat bijna een week later van start dan gepland. Reden is het feit dat Curaçao aanvankelijk niet akkoord ging met het financieringsvoorstel van de Rijksministerraad. Dat is afgelopen woensdag alsnog gebeurd, waardoor er 63 miljoen gulden vrijkomt om de loonsubsidie ter beschikking te stellen.

Voorwaarden

Nederland stelt condities aan de financiering van de maatregel. Werknemers moeten twintig procent bijdragen aan de kosten. Hiermee komt de kostenverdeling van de maatregel ongeveer uit op zestig procent overheid, twintig procent werkgevers en twintig procent werknemers. De loonsubsidie wordt deze maand dan ook met twintig procent verlaagd.

Om het verschil te compenseren worden werknemers en werkgevers opgeroepen om in overleg te treden en afspraken te maken over een tijdelijke verlaging van het brutoloon en/of het opgeven van vakantiedagen, vakantiegeld en andere emolumenten, zodat de werknemers een bijdrage leveren die gelijk is aan twintig procent van de brutoloonsom waarover loonsubsidie wordt betaald.

Ziektewet en minimumloon

Deze bijdrage is een voorwaarde voor ontvangst van loonsubsidie, en bij de aanvraag dient de aanvrager dan ook te bevestigen dat de werknemers akkoord gaan. Als er met ‘wederzijds goedvinden’ wordt overgegaan tot tijdelijk loonsverlaging, dan dient dit te gebeuren op dezelfde manier als het geval is bij toepassing van de ‘ziektewet’.

Alle brutolooncomponenten (en derhalve de daarmee samenhangende inhoudingen) worden verlaagd, behalve de ZV/OV-premies en het ZV/OV-loon. Op deze manier is duidelijk dat, net als bij de Ziektewet, de aanpassing van tijdelijke aard is. Op de website staat een voorbeeld van hoe dit werkt.

Het brutosalaris van fulltime vaste werknemers mag niet verlaagd worden onder het minimumloon (ANG 1.667,-). Ook SVB-geregistreerde ‘oproepkrachten’ moeten in dienst worden gehouden en betaald worden voor het geregistreerde salaris. Om dat mogelijk te maken wordt tot aan een brutosalaris van ANG 1.047,- maand een loonsubsidie uitgekeerd die gelijk is aan het brutoloon plus de werkgeverskosten, en geldt daarboven een minimumloonsubsidie van ANG 1.298,- per maand.

Niet op orde

Tijdens de eerste aanvraagperiode is het duidelijk geworden dat veel bedrijven hun werknemersbestand bij SVB niet op orde hebben, en dat daardoor hun SVB-loonsom per 28 februari (significant) lager is dan de OV-loonsom waarover ze OV-premies betalen.

Dit heeft ertoe geleid dat deze bedrijven een lager bedrag hebben ontvangen aan loonsubsidie dan verwacht. Vanaf mei zal de SVB het loonsubsidiebedrag gaan vaststellen op basis van de loonsom uit de OV-aangifte februari en maart; en aanvragers dienen hun werknemersbestand te uploaden. Voor de maand april kunnen de bedrijven die zich hebben gemeld bij de SVB-helpdesk wellicht nog een aanvulling ontvangen. De administratieve verwerking daarvan kan enige tijd kan duren, aldus de SVB.

De Sectorlijst zoals toegepast voor de maand april is ongewijzigd gebleven. Alleen is de minimale omzetderving verhoogd van 25% naar 40%, omdat bedrijven door het grotendeels wegvallen van de lockdown-maatregelen, inmiddels weer een grotere omzet moeten kunnen halen.

Premies

Zoals al eerder benadrukt, is een voorwaarde voor het aanvragen van loonsubsidie voor de maand mei, dat de salarissen, loonbelasting en sociale premies zijn betaald zoals bepaald in de geldende arbeidsovereenkomsten.

Om dit te kunnen natrekken, dienen werkgevers bij hun aanvraag nu ook de loonstaat en een betalingsbewijs van de salarissen voor de maand april bij te voegen. Aangifte en betaling van loonbelasting en sociale premies wordt electronisch gecontroleerd.

Alleen bedrijven die handmatig aangifte doen of die een betalingsregeling hebben, moeten ook het betalingsbewijs of de betalingsregeling uploaden. Bedrijven die salarissen, loonbelasting en premies voor de maand april niet hebben betaald, komen niet in aanmerking voor loonsubsidie voor de maand mei.

Aanvraagportaal

Vanaf het moment dat het aanvraagportaal opengaat tot sluiting op donderdag 28 mei om 18.00 uur, kunnen bedrijven die het niet eens zijn met hun afwijzing op basis van de sectorlijst en bedrijven met afwijkende omzetreferentieperiodes of-informatie zich weer wenden tot de helpdesk: now@fondodisosten.org.

Vanaf 29 mei kunnen aanvragers die een bevestiging hebben ontvangen dat ze in behandeling zijn genomen terecht bij de SVB-helpdesk (subsidienow@svbcur.org) voor vragen over de betalingsstatus.


Lees ook:

Deel dit artikel