Nieuws Curaçao

Belastingen Curaçao niet verhogen, maar innen

In de editie van het Antilliaans Dagblad van dinsdag 12 mei staat een artikel over de benefietuitzending van Jandino voor de eilanden in het kader van Covid19. In de laatste alinea staat een opmerkelijke quote van staatssecretaris Knops: ‘ …maar op het moment dat je de belastingen niet int en er topsalarissen zijn in de overheidssector, dan maak je niet de goede keuze’.

Redactioneel commentaar

Een opmerkelijke uitspraak van deze staatssecretaris. Curaçao int de belastingen dus niet? En wat doen die tientallen medewerkers van de ontvanger dan de hele dag?

Medio april staat er een artikel in Vigilante dat de 33 (!) deurwaarders van de ontvanger hun autokostenvergoeding wordt afgenomen omdat zij al zes maanden niet meer op straat zijn geweest.  Zes maanden lang geen deurwaarders op straat? Hoe dan? Wat is daar aan de hand? Hoe kan zo’n situatie zo lang in stand blijven?

Rekenkamer

In diezelfde periode wordt ook een Rapport van de Rekenkamer uitgebracht over de jaarrekening 2018 van het Land Curaçao.

Hierin is het volgende te lezen: “De informatiebeveiliging vertoont een tekortkoming omdat onder andere onbevoegden toegang hebben tot het belastingsysteem van de Landsontvanger (hierna: het Belastingsysteem) terwijl dit systeem de primaire registratie bevat van de grootste inkomstenpost van het Land”. 

Feitelijk zegt de Rekenkamer hier: wij kunnen niet vaststellen dat de belastingopbrengsten volledig zijn verantwoord. Onzekerheid over 1,4 miljard gulden aan belastingopbrengsten! Wellicht heeft deze gebrekkige interne beheersing ook een bijdrage geleverd aan de fraude bij de Ontvanger vorig jaar? 

College financieel toezicht

Als we naar de kwartaalrapportages van het ministerie van Financiën over 2019 kijken zien we een wisselend beeld. Aan het einde van het derde kwartaal lagen de belastingopbrengsten, volgens het CFT, nog ‘op schema’. Dit ‘voornamelijk door de invoering van inkomstenverhogende maatregelen uit het Groeiakkoord’ 

Dit moeten dan de opbrengsten uit het – volgens het groeiakkoord – per 1 maart gestarte ‘compliance programma achterstallige belastingen’ zijn, want de overige inkomstenverhogende maatregelen zijn pas per 1 september ingevoerd.

Over de eerste negen maanden van 2019 werd 76 miljoen gulden meer belasting geïnd dan in 2018. Een stijging van ruim zeven procent. Maar aan het einde van het vierde kwartaal is het beeld anders. In plaats van dat de stijging zich heeft doorgezet tot een meeropbrengst van +/- 100 miljoen gulden ten opzichte van het voorgaande jaar, is de meeropbrengst afgenomen tot 59 miljoen. Een gat van 40 miljoen gulden, in drie maanden tijd. En dat terwijl de andere opbrengstverhogende maatregelen (OB bij invoer naar negen procent, afvalstoffenbelasting van 20 naar 35 gulden, verhoging accijnzen op bier, enzovoorts) juist voor een extra stijging hadden moeten zorgen.

Brand Belastingkantoor

Brand in het Belastingkantoor | Foto: Èxtra

Dus de derving van opbrengsten in het vierde kwartaal ligt nog aanzienlijk hoger dan 40 miljoen gulden. De brand bij de belastingdienst op 22 augustus vorig jaar heeft hier ongetwijfeld een bijdrage aan geleverd.

Maar in het Antilliaans Dagblad van 18 oktober 2019 geeft de Ontvanger, meneer Alfonso Trona aan dat de belastingdienst de week daarop, dus twee maanden na de brand, weer optimaal zal functioneren. Hoe zit het dan met die deurwaarders die al zes maanden niet op straat zijn?  

Want als je terug rekent lijkt het erop dat die na de brand niet meer aan het werk zijn gegaan. Tot ongeveer 3 weken geleden heb ik inmiddels begrepen.

In de brief van het CFT van 5 maart over de vastgestelde begroting 2020 staat ook iets opmerkelijks: In de meerjarenbegroting staat voor 2022 een bedrag van 50 miljoen gulden opgenomen uit hoofde van ‘compliance opbrengsten’. Dit is kennelijk in lijn met het groeipad dat in het groeiakkoord is vastgelegd. Door het CFT gevraagd om een nadere onderbouwing van deze 50 miljoen is de reactie van de minister – volgens het CFT : 

“U geeft aan dat de hogere onderbouwing van de ANG 50 miljoen extra belastinginkomsten nu wordt verklaard door de hogere economische groei zoals geraamd door het CBCS”

Achterstand

Geen compliance opbrengsten dus meer, maar slechts een ‘indexatie’ van de opbrengsten uit hoofde van economische groei. Een groei die nu, onder invloed van de gevolgen van het Coronavirus, dus fors naar beneden moeten worden bijgesteld. Inmiddels heeft ook de minister van Economische Ontwikkeling, Giselle McWilliam, zich verbaasd over het feit dat er veel ondernemers zijn die geen belastingen en premies afdragen

En afgelopen week heeft ook de directeur van SBAB zich uitgelaten over de enorme omvang van de achterstallige invordering van belastingen

Detail: de SBAB voert als stichting alleen controles uit en legt die vast in een rapport van bevindingen. Het is daarna geheel aan de Belastingdienst (de inspecteur) om al dan niet aanslagen op te leggen.

Klappen

Daarnaast hebben maar liefst veertig procent van de werkgevers die een beroep hebben gedaan op de NOW-regeling achterstanden met de betaling van belastingen. Dat betreft dus achterstanden die al voor de huidige crisis zijn ontstaan! En wat is de reactie van de regering? Weer de OB verhogen van zes naar negen procent? 

In plaats van de werkgevers aan te pakken die geen belasting betalen, moet dat deel van de bevolking dat wel betaalt de klappen opvangen. 

Saillant detail is dat Campo failliet is gegaan, met een belastingschuld van circa 7 miljoen gulden, terwijl het adult resort van John Loth afgelopen maanden gretig gebruik heeft gemaakt van de NOW-regeling.

Is dit wellicht de achtergrond van de eerdere opmerking van staatssecretaris Knops over de inning van belastingen? Realiseert hij zich misschien dat Curaçao niet van plan is om extra inspanningen te leveren om de eigen opbrengsten te verhogen? 

Hoe kan Curaçao zijn hand ophouden bij Nederland en zelfs Europa, als het eiland niet eens bereid is om zijn verantwoordelijkheid te nemen om eigen belastingen te innen?  Dus, meneer Gijsbertha: niet de tarieven nog verder verhogen, zoals vorig jaar, maar ervoor zorgen dat ieder zijn ‘fair share’ betaalt…

Deel dit artikel