Nieuws Curaçao

Orde van Advocaten Curaçao uit bezorgdheid over nieuwe wetgeving kansspelen

WILLEMSTAD – In een brief aan de Staten van Curaçao, uit de Orde van Advocaten Curaçao ernstige bezwaren tegen de voorgestelde accreditatie voor advocaten in de nieuwe ontwerp-Landsverordening op de kansspelen, bekend als de ‘LOK’, die op 18 december aan de Staten is voorgelegd. 

De Orde vreest dat deze accreditatie de onafhankelijkheid van advocaten ondermijnt en in strijd is met bestaande wetgeving.

De LOK stelt dat de Curaçao Gaming Authority CGA accreditaties kan verlenen aan juridische dienstverleners, inclusief advocaten, die diensten verlenen aan vergunninghouders van online kansspelen. De Orde vreest dat dit advocaten verplicht tot een accreditatieproces dat in strijd is met hun professionele onafhankelijkheid.

Niet bevoegd

In hun bezwaarschrift benadrukt de Orde dat advocaten natuurlijke personen zijn en geen rechtspersonen, waardoor de tekst van de Lok al niet correct is. Bovendien zou de CGA volgens de Orde niet bevoegd moeten zijn om advocaten te beoordelen op hun competentie of hen te onderwerpen aan beperkingen en voorschriften.

De Orde wijst er ook op dat de voorgestelde accreditatie in strijd kan zijn met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat het recht op vrije advocaatkeuze en eerlijke procesvoering waarborgt. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

Ze vrezen dat de accreditatie de belangen van vergunninghouders van online kansspelen kan schaden, aangezien hun advocaten beperkingen kunnen ondervinden die niet gelden voor advocaten van tegenpartijen.

Daarnaast benadrukt de Orde dat volgens de Advocatenlandsverordening 1959, de bevoegdheid om advocaten te beoordelen en disciplinaire maatregelen op te leggen exclusief ligt bij het Gemeenschappelijke Hof van Justitie en de Raad van Toezicht op de Advocatuur.

De Orde verzoekt de Statenleden om de tekst van de Lok aan te passen en de bepaling over accreditatie voor advocaten te verwijderen of te wijzigen, zodat de onafhankelijkheid van advocaten en de positie van rechtzoekenden worden gewaarborgd.

Deel dit artikel