Nieuws Curaçao

Caribische hervormingen: Economie

Het landspakket Curaçao als onderdeel van de Caribische hervormingsplannen van Nederland kent vier themagebieden: overheid en financiën, economische hervormingen, zorg en onderwijs en het versterken van de rechtsstaat.

Het nog op te richten Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling zal het landspakket Curaçao als samenhangende programma’s uitvoeren. Hoewel prioritering in de uitvoering gewenst en noodzakelijk is, en er verschillen zitten in omvang van effecten van hervormingen, zal alleen een integrale aanpak voor de noodzakelijke trendbreuk met het verleden kunnen zorgen.

Deel 2: Economische hervormingen

Het IMF, onderzoeksrapporten van verschillende instituten, het Cft, en maatschappelijke organisaties wijzen al lang en indringend op de noodzaak tot economische hervormingen. De starre arbeidsmarkt en het ongunstige ondernemersklimaat vormen structurele belemmeringen voor economische groei.

De sociale zekerheidsstelsels bevatten onvoldoende prikkels om arbeidsdeelname te stimuleren, noch de zekerheden om sociale problemen te beheersen. Ze worden daarnaast (op lange termijn) onbetaalbaar. Deze belemmeringen dienen weggenomen te worden, zodat het economisch potentieel van de landen beter benut kan worden.

De hervormingen en maatregelen met betrekking tot de economische hervormingen moet leiden tot een weerbare, dynamische en veerkrachtige economie en een robuust en betaalbaar sociaal zekerheidsstelsel, dat de prikkels op de juiste plek legt.

Maatregelen

  • Er zal een integrale analyse van het huidige arbeidsmarktbeleid, wet- en regelgeving worden uitgevoerd op basis waarvan het arbeidsmarktbeleid wordt geactualiseerd en gemoderniseerd.
  • Maatregelen als arbeidstijdverkorting, deeltijdwerken, contracten voor bepaalde tijd, versoepelen ontslagrecht, wegnemen belemmeringen voor aannemen buitenlandse arbeidskrachten, illegale tewerkstelling en bestrijding van de jeugdwerkloosheid zullen in de analyse worden betrokken.
  • Op basis daarvan worden voorstellen ontwikkeld en geïmplementeerd. Daarin komt in ieder geval aan de orde dat de informele economie en illegale arbeid wordt tegengegaan. ook moet illegale tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten bestreden worden.
  • Het stelsel van sociale zekerheid zal een activeringsfunctie hebben, met de juiste prikkels, waarbij tegelijkertijd zorg wordt gedragen voor adequaat sociaal vangnet. Op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek zullen voorstellen worden ontwikkeld en geïmplementeerd.
  • De pensioenleeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar (66 jaar in 2023 en 67 jaar in 2025) en pensioenregelingen worden gebaseerd op middelloon in plaats van eindloon.
  • Ondernemerschap en het investeringsklimaat zullen worden bevorderd. Daarbij is onder andere van belang dat het vergunningenstelsel wordt geoptimaliseerd, de costs of doing business worden verlaagd, en bureaucratie (red tape) wordt weggenomen.
  • Op basis van een integrale doorlichting van (o.a.) wet- en regelgeving zullen voorstellen worden ontwikkeld en geïmplementeerd.
  • Ook zal grondbeleid en ruimtelijk ordeningsbeleid ontwikkelt worden en geïmplementeerd.

Deel dit artikel