Nieuws Curaçao

Overheidstaskforce Mensenhandel lanceert website

Overheidstaskforce Mensenhandel lanceert website

De overheidstaskforce die strijdt tegen mensenhandel en mensensmokkel lanceert vandaag een speciale website. Die is onderdeel van een bewustwordingscampagne. De website moet ook slachtoffers van mensenhandel bewustmaken over stappen die ze kunnen zetten. Voor dit traject heeft de taskForce een subsidie van 40 duizend euro gekregen van het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie.

Mensenhandel en mensensmokkel worden door het Openbaar Ministerie als prioriteit aangemerkt. Deze vorm van criminaliteit hangt volgens het OM nauw samen met de influx van ongedocumenteerde Venezolanen op Curaçao en zou een multidisciplinaire aanpak vereisen.

Als autonoom land binnen het Koninkrijk is Curaçao gebonden aan het nakomen van afspraken die zijn vastgelegd in verdragen die betrekking hebben op de Rechten van de Mens. De Verenigde Staten brengt jaarlijks een rapport daarover uit.

Slecht aanzien

Curaçao voldoet volgens Amerika niet volledig aan de minimumnormen, maar levert wel aanzienlijke inspanningen om eraan te voldoen. Er is een toename van verrichte strafrechtelijke onderzoeken, vervolgingen en veroordelingen en een toename van geboden hulp aan slachtoffers en het verminderen van medeplichtigheid aan mensenhandel door overheidsfunctionarissen.

Deze inspanningen verhinderen niet dat Curaçao een slecht aanzien heeft voor wat betreft de bestrijding van mensenhandel, vooral vanwege het ontbreken van concrete proportionele maatregelen in de strijd tegen mensenhandel.

Om uit deze slechte positie te komen heeft de Task Force Mensenhandel in de afgelopen drie jaar diverse beleidsvoorstellen aangedragen die door de Raad van Ministers zijn bekrachtigd. In de afgelopen vijf jaar zijn in totaal 31 aangiftes en/of meldingen van slachtofferschap van mensenhandel gedaan. Hiervan zijn er 22 veroordelingen uitgesproken.


Deel dit artikel