Nieuws Curaçao

Donkere autoruiten en de wil om de echte problemen van Curaçao op te lossen

Donker getint glas in de auto mag weer. Het parlement heeft gisteren een wetswijziging die dat mogelijk maakt goedgekeurd. Alleen de PAR-fractie was tegen. Het glas moet minimaal 35 procent licht doorlaten en geldt voor het portiersraam voor, aan beide zijden van de auto. In de praktijk zullen automobilisten daardoor niet meer zichtbaar zijn van buitenaf.

Redactioneel commentaar | Dick Drayer

Justitie had bezwaar gemaakt tegen het wetsvoorstel, maar volgens een meerderheid van de Statenleden is donker glas goed voor de gezondheid, privacy en veiligheid, brandstofbesparing en de uitstraling van het motorvoertuig. Studies daarover in Curaçao zijn er niet, maar het parlement vindt dat er niet langer gewacht kan worden voor al die mensen die risico lopen kanker te krijgen. Want die risico’s zijn onaanvaardbaar, dat weten de parlementariërs zeker, studie of niet.

En juist dit punt is cruciaal in wetgevingstrajecten: bij overheidsinterventie dient gelet te worden op het aspect van de mate waarin verwacht mag worden dat een regeling het beoogde doel zal helpen verwezenlijken.

Er moet met andere woorden gelet worden op de effectiviteit van de regeling. Gelukkig hebben we een Raad van Advies die al die parlementariërs – die niet kunnen wachten gevraagd of ongevraagd – goed onderbouwd advies kan geven. Alleen trekken Statenleden zich nergens iets van aan of ze hebben het niet gelezen, zo blijkt opnieuw.

Studies

Zo is er uit de memorie van toelichting behorende bij het initiatiefontwerp niet gebleken of er enige studie is gedaan naar bijvoorbeeld het effect van het verlagen van de lichtdoorlaatbaarheidsnorm tot 35 procent op het rijden tijdens de nachtelijke uren en of dit de veiligheid van het verkeer zal verhogen.

Sowieso moet Curaçao een wetsontwerp tegen de internationale wetgeving houden als het iets aan technische aspecten van een auto wil toestaan. De Raad van Advies heeft in 2016 al gezegd dat de wetgever in samenwerking met Dienst Buitenlandse Betrekkingen van het Ministerie van Algemene Zaken moet nagaat wat de internationale vereisten zijn ten aanzien van donker getinte ruiten. Maar uit niets blijkt dat dat advies is opgevolgd.

Volgens de parlementariërs gaat hun voorstel 99 procent van de schadelijke ultraviolette stralen buiten de deur houden. Maar uit welk onderzoek de Statenleden deze wijsheid hebben, is niet bekend.

Politie

De Raad van Advies denkt ook dat de voorgestelde verlaging van de lichtdoorlaatbaarheidsnorm naar 35 procent tot gevolg zal kunnen hebben dat de handhavingstaak van de politie wordt bemoeilijkt. Zo is onduidelijk hoe bepaald kan worden dat de doorlaatbaarheidsnorm daadwerkelijk wordt nageleefd.

Ten tweede, de zichtbaarheid van buitenaf in het motorvoertuig kan worden belemmerd, met name in de nachtelijke uren. Dit voorstel bergt het risico in zich dat opsporingsambtenaren sneller geweld zullen aanwenden om motorvoertuigen, waarvan de voorzijruiten zijn verdonkerd, te laten stoppen. Wettelijk gezien heeft de politie die ruimte helemaal niet.

Verkeersveiligheid

Om het verkeer veiliger te maken is in 2016 een Landsbesluit ondertekend door vijf ministeries, met als doel om Curaçao in 2030 in de top tien landen met het veiligste verkeerssysteem te laten behoren. Maar aan dit landsbesluit is zes jaar na dato nog geen invulling gegeven.

Het plan, Verkeersveiligheid Curaçao 2016-2030, laat nog steeds op zich wachten. Maar met nog acht jaar te gaan, en nog geen enkele vooruitgang, is het de vraag of Curaçao het zelf gestelde doel gaat halen. En wie de adviezen leest die gerelateerd zijn aan het wetsvoorstel Donker Glas, weet dat deze wet er al helemaal niet aan toe gaat bijdragen.

De Raad van Advies schrijft bij het advies over deze wet, dat als uitgangspunt dient te gelden dat het doel van de wegenverkeerswetgeving er is om de veiligheid in het verkeer te bevorderen.

Meer dan één op de vijf verzekerde voertuigen op Curaçao raakt jaarlijks betrokken bij een verkeersongeluk. Gemiddeld vallen er op Curaçao twintig verkeersdoden per jaar en worden bijna 5.000 verkeersdeelnemers per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een ongekend hoog aantal. De kosten worden geschat op zo’n 200 miljoen gulden.

Aandacht

Bij de afweging om de huidige wegenverkeerswetgeving te wijzigen dient, naast de opportuniteit van de voorgenomen wijziging steeds nagestreefd te worden dat de wezenlijke aspecten van alle hoofdonderwerpen goed geregeld zijn voordat aandacht wordt besteed aan de overige onderwerpen.

Bijvoorbeeld de uitvoeringsregels met betrekking tot het gebruik van alcohol en andere bedwelmende middelen achter het stuur, verlichting van auto’s en vrachtverkeer en de technische eisen waaraan motorvoertuigen moeten voldoen.

Door deze onderwerpen niet aan te pakken en door voorgenomen beleid geen handen en voeten te geven laat het parlement zien dat het geen verantwoordelijkheid wenst te dragen voor de twintig doden en bijna 5.000 gewonden die er jaarlijks vallen in het verkeer.

Maar gelukkig kan de regering een teken geven aan de samenleving dat het wel degelijk en serieus de echte problemen van Curaçao aan wil pakken, door als eerste stap deze Donker Glas-wet niet te publiceren.

Door iets te laten, iets te doen. Hoe mooi is regeren….


Deel dit artikel