Nieuws Curaçao

Reviewonderzoek vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie

Curaçao heeft nog steeds geen vervolgingsbeleid ontwikkelt en gepubliceerd. Dat constateert de Raad voor de Rechtshandhaving in een reviewonderzoek. Verantwoordleijk minister van Justitie, Quincy Girigorie, blijft daarmee in gebreke.

Het gaat om een beleid ten aanzien van het al dan niet vervolgen van mensen die een mogelijk strafbaar feit hebben geleegd. Ook is er sinds het laatste onderzoek in 2015 niets gedaan met de ‘beleidskracht’ van het ministerie van Justitie.

Openbaar Ministerie

Dit heeft er in het verleden toe geleid dat in ieder geval het Openbaar Ministerie noodgedwongen de voortrekkersrol op zich heeft genomen, zoals
bijvoorbeeld bij het project ‘Tur wowo riba bo’, een preventieproject met extra aandacht voor jonge familieleden van veroordeelden.

De minister maakt ook nog steeds geen gebruik van zijn bevoegdheid om algemene aanwijzingen te geven aan het Openbaar Ministerie. Vooral ten aanzien van de afdoeningstermijn van strafzaken kan dat een oplossing bieden als de zaak maar voortsleept.

Vervolgingsbeleid

Het ministerie van Justitie moet naar het oordeel van de Raad een algemeen
vervolgingsbeleid formuleren. Een gepubliceerd vervolgingsbeleid draagt
bij aan de transparantie bij de vervolging en ook de mogelijkheid op willekeur vermindert.

De Raad juicht het initiatief van het Openbaar Ministerie toe om richtlijnen uit te vaardigen. Dit komt de transparantie en de rechtszekerheid ten goede. De Raad is van mening dat dit proces moet worden voortgezet, zodat andere belangrijke richtlijnen kunnen worden vastgesteld.

De Raad is van oordeel dat het Openbaar Ministerie onvoldoende verantwoording aflegt voor wat betreft de afdoening van zaken binnen een redelijke termijn.

De Raad is van oordeel dat het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld op basis van de jaarverslagen specifiek, bijvoorbeeld door middel van statistiek, zou kunnen aangeven of de afhandeling van zaken binnen een redelijke termijn al dan niet is verbeterd.

Aanbevelingen

De volgende aanbevelingen vloeien voort uit het review-onderzoek vervolgingsbeleid Openbaar Ministerie:

  • Leg verantwoording af voor de (tijdige) afhandeling van zaken door middel van o.a. jaarverslagen;
  • Maak in verband met de integrale aanpak samenwerkingsafspraken met andere handhavingsinstanties omtrent de wijze van interventie;
  • Maak stelselmatig gebruik van de toetsingscommissie om de beperkte capaciteit zo optimaal mogelijk in te zetten.

Het volledige inspectierapport is hier te downloaden


Deel dit artikel