Nieuws Curaçao

Caribische hervormingen: Zorg en Onderwijs

Het landspakket Curaçao als onderdeel van de Caribische hervormingsplannen van Nederland kent vier themagebieden: overheid en financiën, economische hervormingen, zorg en onderwijs en het versterken van de rechtsstaat.

Het nog op te richten Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling zal het landspakket Curaçao als samenhangende programma’s uitvoeren. Hoewel prioritering in de uitvoering gewenst en noodzakelijk is, en er verschillen zitten in omvang van effecten van hervormingen, zal alleen een integrale aanpak voor de noodzakelijke trendbreuk met het verleden kunnen zorgen.

Deel 3: Zorg en onderwijs

Zorg

De COVID-19 crisis heeft de tekortkomingen en gebreken in de zorgstelsels van Curaçao, die reeds langer bestaan, pijnlijk zichtbaar gemaakt. Om goed uit de COVID-19 crisis te komen is het essentieel dat de OMT-adviezen worden uitgevoerd om COVID-19 beheersbaar te houden en de continuïteit van acute zorg – en daarmee goede ziekenhuiszorg- wordt gegarandeerd.

Ook voor het weer aantrekken van de toeristensector is dit van groot belang. De ziekenhuizen in de landen (en Caribisch Nederland) moeten samenwerken om het aanbod, de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg te vergroten. Ten behoeve van goede en toegankelijke zorg op termijn is het van belang dat op basis van gedegen analyses de zorgstelsels worden versterkt en waar nodig worden hervormd.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Maatregelen

 • Om COVID-19 te kunnen beheersen en beheersbaar te houden worden de adviezen van het OMT Cariben (24 april 2020 en 3 juni 2020) doorgevoerd, waaronder in ieder geval het op peil houden van de beschikbare IC-capaciteit en testcapaciteit en het op voorraad houden van voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Versterken van de diensten van publieke gezondheid ( vanwege bron- en contactonderzoek) en garanderen voldoende air-ambulance capaciteit.

In het kader van doelmatigheid worden overbodige dubbelingen in het zorgaanbod van de verschillende ziekenhuizen en ander inefficiënties in kaart gebracht en teruggedrongen. daartoe wordt een uitvoerend plan opgesteld en bestuurlijke afspraken gemaakt ten behoeve van samenwerking van regionale ziekenhuizen in het Caribisch gebied van het Koninkrijk.

 • Reduceren van het aantal medische uitzendingen naar derde landen door uitbreiding van zorgaanbod binnen het Caribisch gebied van het Koninkrijk (top-specialistische zorg) .
 • Gezamenlijke inkoop medicatie, middelen, materialen en apparatuur.
 • Regionaal opleiden en capaciteitsplanning van zorgpersoneel (kosten opleiding reduceren door minder opleiden in het buitenland).
 • Rationalisering laboratoriumzorg en reductie aantal laboratoria.
 • Medische specialisten die verzekerde zorg leveren in loondienst van ziekenhuizen (sterfhuisconstructie).
 • Versterken samenwerking eerstelijnszorg en tweedelijnszorg.
 • Herijken bekostigingswijze en tarieven tweedelijnszorg samen met zorgverzekeraars en Nederlandse zorgautoriteit.

Op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek naar de doelmatigheid (inclusief bekostiging) en effectiviteit van de zorg en de uitkomsten van bovenstaande maatregelen zullen voorstellen worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Gedacht kan worden aan herijken verzekeringspakket en invoeren van eigen betalingen.

Onderwijs

Goed onderwijs vormt de basis voor een goed leefklimaat met kansen voor iedereen en draagt daarmee bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling, groei en diversificatie. Er is in Curaçao geen constante kwaliteit van schoolleiding en onderwijsgevenden en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt laat te wensen over, waardoor het arbeidspotentieel niet ten volle wordt benut. Er lijkt sprake van verouderde onderwijsmethoden, beperkte beschikbaarheid van moderne leermiddelen en weinig budgetruimte voor hervormingen.

De hervormingen en maatregelen met betrekking tot onderwijs hebben tot doel een basiskwaliteit van onderwijs te realiseren. ook moet er een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt komen, alsmede het realiseren van goede doorstroom tussen stelsels van onderwijs (al dan niet in Europees Nederland).

Maatregelen

Een expertgroep uit de vier landen voert een doorlichting uit van het gehele onderwijsbestel, met inbegrip van alle publieke en particuliere betrokken partijen, inclusief de overheid.

 • Hierbij komen in ieder geval de onderwijskwaliteit, lesmethoden en –middelen aan de orde, aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en doorstroom tussen ko, po, vo en mbo/ho/wo (al dan niet in Europees Nederland).
 • Doelmatigheid en doeltreffendheid van de onderwijsbekostiging, mitigeren van inefficiënties in het systeem
 • Versterken van de kwaliteitsverbetering door effectief toezicht door onder andere de inspecties;
 • samenwerking onderwijs- en ontwikkelingsvoorzieningen in de regio (en eventueel Europees Nederland).

Hierbij worden in elk geval de onderwijsinspecties van de vier landen betrokken. Op basis van de uitkomsten van de doorlichting worden maatregelen ontwikkeld en geïmplementeerd.


Deel 1: Overheid en Financiën

Deel 2: Economie


Deel dit artikel