Nieuws Curaçao

Caribische hervormingen: Versterken rechtsstaat

Caribische hervormingen: Versterken rechtsstaat

Het landspakket Curaçao als onderdeel van de Caribische hervormingsplannen van Nederland kent vier themagebieden: overheid en financiën, economische hervormingen, zorg en onderwijs en het versterken van de rechtsstaat.

Het nog op te richten Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling zal het landspakket Curaçao als samenhangende programma’s uitvoeren. Hoewel prioritering in de uitvoering gewenst en noodzakelijk is, en er verschillen zitten in omvang van effecten van hervormingen, zal alleen een integrale aanpak voor de noodzakelijke trendbreuk met het verleden kunnen zorgen.

Deel 4: Versterken rechtsstaat

Curaçao te kampen met voor zijn omvang veel grensoverschrijdende criminaliteit, zoals drugssmokkel, mensenhandel- en mensensmokkel, wapenhandel en witwassen. Daarnaast vormt de verwevenheid tussen de boven- en onderwereld een serieuze bedreiging voor het goed functioneren van de democratische rechtsstaat, met alle gevolgen van dien voor de samenleving, het investeringsklimaat en het aanzien van het Koninkrijk in de wereld.

De hervormingen en maatregelen met betrekking tot de rechtsstaat hebben tot doel een bijdrage leveren aan de versterking van de rechtsstaat, door in ieder geval in te zetten op het versterken van het grenstoezicht, de aanpak van financieel-economische criminaliteit en het verbeteren van het detentiewezen.

Maatregelen

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

In het belang van stabiliteit van de openbare orde en veiligheid worden tot nader orde geen bezuinigingen toegepast die de operationele uitvoeringscapaciteit beperken binnen de meest vitale sectoren van de rechtsstaat: politie, douane, landsrecherche, OM, hof, kustwacht, gevangeniswezen en de veiligheidsdienst.

  • Curaçao werkt met de andere landen gezamenlijk toe naar een geharmoniseerd niveau van bescherming persoonsgegevens binnen het Koninkrijk middels een Rijkswet.
  • Curaçao sluit met Nederland een bestuursakkoord om gestand te doen aan gedane toezeggingen voor de materieelvervangingen uit het Lange Termijn Plan 2019-2028 Kustwacht Carib.
  • Curaçao maakt met Nederland afspraken over de versterking van het grenstoezicht die zo spoedig mogelijk ingaan, dit omvat in ieder geval afspraken over de inzet en capaciteit van de Koninklijke Marechaussee, de Douane en de Kustwacht.
  • Beheer en toezicht ten aanzien van het criminaliteitsfonds wordt op orde gebracht. Curaçao volgt de aanbevelingen uit de rapporten van de Raad voor de Rechtshandhaving op. Curaçao heeft zo snel mogelijk een onafhankelijke organisatie aangewezen die het fonds controleert op het opvolgen van de aanbevelingen en rapporteert of het fonds naar behoren werkt.
  • Curaçao komt met behulp van Defensie met een plan van aanpak om de verouderde dienstplichtverordeningen aan te passen en om CURMIL te professionaliseren, waarbij onder andere de doorstroommogelijkheden van de militie naar de landelijke veiligheidspartners worden verankerd.
  • Curaçao stelt stageplaatsen beschikbaar ten behoeve van het Sociaal Vormings Traject. Curaçao en Defensie sluiten een convenant dat hierop toeziet.

Goksector

Op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek zal worden bepaald of en hoe de fysieke en online goksector hervormd moet worden. Doelstelling is het verhogen van de inkomsten voor de overheid.

Er komt een getrapt plan voor de modernisering en hervorming van het aanbod van online-kansspelen. Dit plan bevat tevens een realistisch tijdpad met bijbehorende mijlpalen. De modernisering en hervorming omvat ten minste:

  • Wet- en regelgeving die voorziet in een onafhankelijke toezichthouder op online kansspelen. Zij verstrekt ook licenties en handhaaft indien nodig, waarbij als uiterste interventie de licentie kan worden ingetrokken.
  • Waarborgen dat aanbieders van online kansspelen vanuit Curaçao handelen conform wet- en regelgeving van de landen waarop zij zich richten.

Deel dit artikel